انجام پایان نامه ارشد مدیریت

یکی از مهمترین و همین طور شایع ترین غلط اتی که دانشجویان اساتید دانشبعضی در انتخاب جورنال جهت ارسال مقاله مرتکب می شوند این است که به نوع جورنال توجه ی نمی کنند.

متنی که در ادامه می آید را بر طبـق تجربیاتم سوالات ی که روزانه از محققان محترم دریافت می کنم نگارش کرده ام و در انتهای همین مطلب به پاره ای از متداولترین سوالات در زمینه گزینش جورنال جهت ارسال متن و جواب به آن سوالات پرداخته ام:

جورنالها از نقطه نظرات مفرق ی می توانند تقسیم بندی بشوند ولی تقسیم بندی که در زیر ارائه می دهم تقسیم بندی فرد دی از نقطه نظر سیاستهای انتخاب مناسبترین جورنال جهت ارسال یک مطلب است.

بر این اساس، می توان جورنالها ( اما جورنالهای معتبر خوب ، وگرنه به جورنالهای بی اعتبار و یا تقلبی کاری نداریم ) را به دو دسته زیر تقسیم کرد: ( ضروری به ذکر است که این نامگذاری را صرفا از جهت آسان بودن توصیف جورنالها بفرد ده ام و نامگذاری استانداردی ناست ):

دسته اول: جورنالهای پیشرو تولید علم.
دسته دوم: جورنالهای علمی.

در زیر به فرق های هر دو دسته جورنال فوق از نقطه نظرهای گوناگون می پردازم:

الف- نوع مقالات انتشار شده.
جورنالهای گروه اول فقط به انتشار نتایج پژوهش های ی که عبارت ای به علم اضافه کرده باشند می پردازند از انتشار هر گونه مقاله دیگر پرهیز میکنند. این جورنالها اکثرا ٌ مملو از نتایج یافته های پژوهش های دانشجویان دوره های Ph.D. و دوره های Post Doc.، متاآنالیزها، مقالات مروری توسط اساتید برجسته و شناخته شده در سطح جهان ی و برندگان جوایز نوبل وبقیه جوایز معتبر، مقالات محتوای گزارش اختراعات وکشف تکنیک های جدید ، مطالعات Experimental و مطالعات Cohort ( آنهم نه تمام مطالعات اکسپریمنتال کوهورت ) می باشند .

مقالات از نوع کیس ریپورت نیز تنها درصورتی که گزارش دهنده یک مورد خیلی نادر و جذاب باشند شانس انتشار در این جورنالها را دارند.

ولی جورنالهای گروه دوم به انتشار هر نوع متن ای که از نظر ساختار نگارشی اشکال نداشته باشد پژوهش آن نیز از نظر متدلوژی تحقیق نیز بر طبـق استواری باشد و یافته های آن Valid و Reliable باشد می پردازند. حتی بسیاری از مقالات حاصل از پژوهش های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد دکترای تخصصی و اساتید برجسته دانش کده ی نیز در زمره این مقالات قرار می گیرند راهی به جورنالهای گروه اول پیدا نخواهند کرد.

این جورنالها اکثرا ٌ برخلاف جورنالهای گروه اول، مقالات مروری را از اساتید نا زیاد دیده شده و حتی دانشجویان می پذیرند. این جورنالها اکثرا به انتشار مقالات روش ی، مقالات مروری کوتاه، کیس ریپورتها وبقیه انواع مقالات دیگر نیز با سختگیری کمتری نسبت به جورنالهای گروه اول می پردازند.

ب- نقش در کتب مرجع:
بدیهی است که کتابهای مرجع و Text book درویرایش های بعدی خود به یافته های جورنالهای گروه اول استناد می کنند و احتمـا ل ارجاع به یافته های داخـل جورنالهای گروه دوم بوسیله کتب مرجع کمتر است، هرچند که صفر نیست.

ج- ایمپکت فاکتور:
نکته زیاد خیلی مهمی که از نظر ایمپکت فاکتور این جورنالها می بایست به آن اشاره کرد این است که ایمپکت فاکتور فقط در مورد جورنالهای گروه اول است که ارزش دارد و معکمک مناسب جهت مقایسه اعتبار جورنالهای آن گروه است. درحالی که جورنالهای نوع دوم معمولا جورنالهایی هستند که احتمـا ل ارجاع به مقالات آنها کمتر است و پس حتی اگر این جورنالها در ISI نمایه شده بعدا در پایگاه Journal Citation Report (JCR) از موسسه اطلاعات علمی ( ISI ) لیست شده و جهت آنها Impact Factor محاسبه شده باشد، معمولا ایمپکت فاکتور برای مقایسه اعتبار این جورنالها معیار مناسبی نیست. علت این است که این جورنالها مملو از مقالات راهنمای ی ،مقالات مروری وبقیه مقالاتی هستند که به نوعی به یافته های اشاره نمی کنند پس ابه احتمال زیاد ل اینکهبقیه محققان در نگارش مقالات به مقالات درون این گروه از جورنالها استناد کرده و به آنها ارجاع بدهند خیلی کمتر است .

پس جورنالهای گروه دوم شاید ایمپکت فاکتور پایینی داشته باشند و یا اصلا در آی اس آی نمایه نشده باشند ولی درعین حال جورنالهای معتبری باشند. همینجا به یک نکته درزمینه آی اس آی اشاره می کنم که آی اس آی فقط یکی از موسسات نمایه سازی علم است فقط موسسه نیست.

اما دربین سیـستم های مختلف، از بقیه معتبر تر است ولی زیاد ی از جورنالهای معتبر که حتی در رده جورنالهای گروه اول قرار دارند حتی برای قرار گرفتن در لیست آی اس آی اقدام نکرده اند جهت سنجش اعتبار جورنال باید بصورت عملی به مجموعه ای از چندین فاکتور تذکر کرد که نمایه شدن جورنال در آی اس آی یا دیتابیس های دیگر نظیر پابمد اسکوپوس ... تنها یکی از این فاکتورهاست که متاسفانه بعلت وجود تب آی اس آی در ایران وبقیه کشورهای درحال توسعه، اکثرا آنبقیه فاکتورها به فراموشی سپرده می شود.

د- خوانندگان:
نکته جالبی که دراینجا وجود دارد این است که خوانندگان جورنالهای گروه اول عمدتا حاوی دانشجویان کارشناسی ارشد دکترای تخصصی وبقیه محققان است که درحال انجام پژوهش هستند . به عبارتی دیگر، خوانندگان این گروه از جورنالها همگی پژوهشگر هستند به قصد انجام مرور منابع و به قصد ارجاع به مقالات آن جورنالها در مقالات خودشان، به خواندن این جورنالها مبادرت می ورزند. این جورنالها در کتابخانه های تخصصی دانشگاه ها وجود دارد در قفسه های عمومی کمتر به چشـم می خورند.

ولی خوانندگان جورنالهای گروه دوم عمدتا افرادی هستند که از نظر پیشرفته شغلی نیاز به Up to date نگهداشتن دارند حال حوصله مطالعه مقالات مربوط به پژوهش های بیسیک را ندارند چون اصلا به آن نیازی ندارند. جهت مثال پزشک متخصصی که چند سال است فارغ التحصیل شده نمی رود مشترک جورنال فوق تخصصی رشته خودش که تکنیک های پیچیده و موضوعات کاملا بیسیک را منتشر می نماید بشود. برعکس، این کارشناس علاقه دارد از جورنالهای گروه دوم تحقیق کند که بسیاری از مقالات آنها روش ی و یاد آوری کننده نکات عمومی و رایج پیشرفته است .

ه- تعداد جورنالها:
جورنالهای گروه اول جورنالهای بسیار زیاد معدودو انگشت شماری در هر رشته هستند . متخصصان و دانشجویان هر رشته اکثرا نمی توانند به تعداد بیش از 10 یا 20 عدد از این جورنالهای رشته را شمارش کنند.

حتی دربین اینها بعضی از جورنالها از اهمیت ثابت و دست نپیدا کردن ی از نظر ایمپکت فاکتور وبقیه معیارهای اعتبار سنجی این جورنالها نسبت بهبقیه جورنالهای همان گروه برخوردارند و انتشار متن بوسیله پروفسور یا دانشجو در طول عمرش در یکی از این جورنالها همـواره مترادف با پرستیژ علمی کاری اعتبار اهمیت ی است که بسیاری از همقطاران از عهده آن برنیامده اند. انتشار حتی مطلب بوسیله پژوهشگر در طول عمرش در یکی از این جورنالها رویای اکثرا ٌ دست نپیدا کردن ی است .


ولی جورنالهای گروه دوم تعدادشان چندین مساوی جورنالهای گروه اول است و نسبتا به راحتی می توان بیش از یکصد جورنال از این گروه را جهت هر رشته علمی لیست کرد.

و- جورنالهای درون ایران از کدام دسته اند؟
وزارتهای بهداشت و بهبود ، وزارت آموزش عالی آمده اندو جورنالهایی راکه توسط دانشکده های مختلف کشور انتشار می شوند را به دو دسته علمی-پژوهشی علمی-ترویجی تقسیم کرده اند. یکی از معیارهای مهم این تقسیم بندی، نسبت تعداد مقالات اوریجینال نسبت به کل مقالات انتشار شده در جورنالها درنظر گرفته شده است.


با اینحال از نظرمن همه این جورنالها به مفهوم چه آنها که علمی پژوهشی هستند و چه آنها که علمی ترویجی هستند ، در زمره جورنالهای گروه دوم قرار دارند کشور مافاقد حتی یک جورنال از نوع جورنالهای گروه اول است .


نه تنها کشور ما، بلکه تقریباهیچ یک از کشورهای درحال گسترش دارای جورنالی از نوع اول نیستند تمام جورنالهای گروه اول وابسته به انجمنهای علمی جهان ی بین المللی مشهور در هر رشته هستند که مقر آن انجمن ها در کشورآمریکا یا گاهی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان است.

ز- ناشر:
همان گونه که قبلا اشاره کردم، درپشت اکثرا جورنالهای گروه اول سازمانهای بین المللی علمی و شناخته شده قرار دارند.

این جورنالها بعضی وقتها بصورت اختصاصی توسط همان سازمانها منتشر می شوند ( شبیه جورنال JAMA در آمریکا ) گاهی در گروه ناشران برجسته ای قرار می گیرند و می توان آنها را در لیست مجموعه هایی شبیه Nature Publishing Group (NPG) تیلور فرانسیس (T & F) Oxford Journals، و نیز بخشی از ( و نه تمام ) جورنالهای لیست شده در مجموع ه هایی مثل Wiley Interscience Sciencedirect Springer پیدا کرد. درپشت بسیاری از این جورنالها نیز دانشگاه های معتبری مثل هاروارد، آکسفورد، کمبریج، و ... قرار دارند.
جورنالهای دوم نیز نسبتا نیمی از آنها پشتوانه دانشگاهی هستند ( شبیه جورنالهای علمی پژوهشی درون ایران ) برخی توسط ناشران پیشرفته و تازه متولد شده منتشر می شوند.

موارد متداول در زمینه گزینش جورنال مناسب برای انتشار مقالات:

در ادامه با توجه به تجربه ای که در چند سال اخیر دررابطه با نگارش مقالات و ارسال مقالات خودم و دوست ها همکارانم به جورنالهای مختلف بدست آورده ام، و باتوجه به جستجوهای دائمی ی که بر روی جورنالها انجام می دهم و مکاتبات روزمره ای که با جورنالها و ناشران مختلف دارم، به تعدادی از پرسشها متداول (Frequently Asked Questions: FAQ) در زمینه گزینش جورنال مناسب جواب های آن می پردازم. سوالات زیر شاید در ذهن هر از دانشجویان یا اعضای محترم هیئت علمی وجود داشته باشد ولازم به شرح است که جواب های ارائه شده به این پرسشها متداول فقط بر طبـق تجربیات شخصی من است و وحی منزل نیست!

سوال یک:

دانشجوی کارشناسی اافزایش آی تی هستم. متن ای از نتایج انتها نامـه خود تهیه و تولید کرده ام. آن را به کجا بفرستم؟
پاسخ: درصورتی که پژوهش شما یک اختراع یا اکتشاف یا نکته فرضیه کاملا نباشد خودتان را معطل نکنید وزمان خودتان را در گشت و گذار مکاتبه با جورنالهای گروه اول به هدر ندهید. یکی از جورنال های گروه دوم را انتخاب بکنید . همین جورنالهای گروه دوم خودشان رتبه هایی دارند و سخت آسان هستند . میزان اکثر یکی از معتبر ترین های آنها را گزینش شانس را آزمایش بکنید وگرنه مستقیم به سمت آسانگیر ترین جورنالهای معتبر در این گروه بروید.

پرسش دو:

دانشجوی دکترای تخصصی PhD هستم. مقاله Original ناشی از یافته های پژوهش دوره دکترای خودم را در کجا منتشر کنم؟
پاسخ: اکثرا ٌ عناوین پژوهش های انتها نامـه های دانشجویان دکترای تخصصی از نوعی است که به یک هایپوتز جدید اشاره دارد و یافته های آن باعث افزایش عبارت به علم در رشته تخصصی مربوطه می شود. پیشنهاد من این است که حتمـا شانس خودتان را در یک یا دو تا از جورنالهای گروه اول تست بکنید . برای انتخاب همان جورنال نیز با شخص باتجربه یا استادتان ( درصورتی که تجربه بهتر ی درزمینه انتشار دارد ) مشورت بکنید تا بالاترین جورنالی را که احتمـا ل دارد متن شما را قبول بکند گزینش بکنید .

اما خیلی هم ایده آل فکر نکنید چنانچه مطلب شما مردود شود افسرده نشوید. انتشار یک متن توسط دانشجوی دکترای تخصصی در جورنالهای گروه دوم امری کاملا قابل قبول است. تازه همین جورنالهای گروه دوم هم احتمالا به راحتی مقاله شما را مردود کنند.

سوال سه:

استاد دانشگاه هستم و در زمینه ایکس پژوهش های متعددی انجام داده ام که عمده آنها بوسیله دانشجویان PhD من و یا دانشجویان تخصصی من انجام شده است. مطلب ای از نوع مقاله مروری (Review Article) نگارش کرده ام. آن را به کدام جورنال بفرستم؟
پاسخ: راهکاری که جهت شما توصیه می کنم دقیقا مشابه راهکاری است که برای سوال قبلی توصیه کردم. شما به احتمال زیاد شانس خودتان را در یکی از جورنالهای تاپ وگروه اول بیازمایید. خوبتر است لیستی از میزان سخت گیری اعتبار تعدادی از جورنالهای مرتبط با رشته تخصصی خودتان انتخاب بکنید ( جهت مثال 5 عنوان جورنال از بالا به پایین ) طبق پروگرام معین ازاولین جورنال شروع کرده و به پایین بروید تا بهتریـن جورنالی که ممکن است مطلب شما راپذیرش نماید را Missed نکرده باشید. جهت انتشار این متن شاید سال از این جورنال به آن جورنال بروید یا بیشتر، ولی خسته نشوید به محض آنکه اولین جورنال متن شما را بعد از دو روز از دریافت آن مردود کرد افسرده نشده متن خودتان را به یک جورنال مکانی نفرستید. اما واقع بین باشید من پژوهشگری را در ایران نمی شناسم که توانسته باشد یک مطلب مروری در یکی از جورنالهای گروه Nature و یا همسطح با آن انتشار کرده باشد. اگر دوست ها یکی از محققان داخـل کشور را می شناسند که خوب شده باشد یک مطلب در یکی از جورنالهای دارای ایمپکت فاکتور بالای 20 بعنوان مولف اول انتشار کرده باشد به احتمال زیاد به من بدهند.

سوال چهار:

یک پژوهشگر باسابقه هستم که پژوهشی از نوع متاآنالیز انجام داده ام یا نظریه هستم. متن را کجا انتشار کنم؟
پاسخ: به احتمال زیاد شانس خودتان را در بالاترین جورنال در رشته مورد نظر تست بکنید . دقت بکنید که نتایج پژوهش یا نظریه شما را قبل از انتشار سرقت نکنند.

سوال پنجم:

دانشجوی دکترای تخصصی جراحی قلب هستم. اخیرا تکنیک برای بهبود نوع خاصی از بیماران قلب ابداع کرده آن را بر روی تعدادی از بیماران تست کرده ایم. نتایج این پژوهش را بصورت متن در کجا منتشر کنم؟
پاسخ: به احتمال زیاد ابتدا مقاله تان را به بالاترین جورنال در رشته خودتان بفرستید. به عبارتی بروید تاپ ترین جورنال انتشار کننده تازه های جراحی قلب عروق را درجهان پیدا بکنید مطلب خودتان را به آنجا بفرستید. قبل از آنکه این کار را بکنید حتمـا اطمینان حاصل کرده باشید که تمام ساختار نگارش متن را بخوب ی رعایت کرده باشید. چنانچه پژووهش شما از نوع اکسپریمنتال بوده است ( که احتمـا لا همین است ) به احتمال زیاد آن را قبلا در سایتهای ثبت کننده ترایال ها رجیستر کرده باشید. مستندات ارتباط با اخلاق پژوهش حاوی تولید و ساخت نامـه کتبی و رسمی از کمیته اخلاق پژوهش دانشکده ترجمه رسمی آن، برگه Information sheet مربوط به دریافت کنندگان شیوه جدید بهبود ی و نیز Consent form را به احتمال زیاد به انگلیسی ترجمه رسمی بکنید ضمیمه نسخه کامل مطلب بکنید. در نگارش بخش اینتروداکشن مقاله خود بمخصوص در بخش Statement of problem نیز اشاره به Gap in knowledge استادانه عمل بکنید . بخش اینتروداکشن متن را بسیار زیاد خوب نگارش بکنید .

بخش متدلوژی را که در آن بهراهنمای تکنیک بکار برده شده اشاره کرده اید خیلی منظم دقیق بنویسید. در تهیه و تولید فایلهای جانبی جهت ارسال متن به جورنال دقت کافی بکنید فورمهای Authorship forms و فورم ویژه گارانتور پژوهش ( اگر جورنال آن را درخواست بکند ) به بهتر ی با دقت تهیه و تولید بکنید .

بخش دیسکاشن مقاله را بسیار زیاد استادانه نگارش بکنید . به احتمال زیاد به یکایک عبارات ی که از ابتدا تا انتهای متن نوشته اید توجه بکنید هیچ چیز اضافی نباشد هرچیز ضروری ی اشاره شده باشد.

و درانتهای کار حتمـا مقاله را به ویراستار انگلیسی الاصل بدهید که مطلب شما را حتی دوباره نویسی نماید و تمام عبارات آن را ویرایش نماید .

چنانچه موارد بالا را خوب رعایت کرده باشید درموارد ی که طرح شما از نظر آماری نیز بخوب ی آنالیز شده باشد از تکنیک های مناسب Multivariate statistics بویژه جهت کنترل کردن متغیرهای مخدوش کننده استفاده بهینه کرده باشید، هیچ دلیل ی ندارد که حتی یک جورنال با ایمپکت فاکتور بالای 50 ، شبیه New england journal of medicine هم متن شما را که کشف و تکنیک نو در پزشکی بوده است را استقبال انتشار نکند.

پرسش ششم:

دانشجوی دکترای تخصصی رشته بیماری های پوست هستم. متوجه شدیم که داروی ایکس که یک داروی استاندارد جهان ی برای بهبود فلان بیماری است، بر روی بیماران شهر ما که با آن بیماری به ما مراجعه می کنند تاثیری ندارد. پژوهشی بر روی این جریان انجام داده ایم که نتیجه آن نگارش انتها نامـه دکترای تخصصی من شده است و مقاله ای نیز از درون آن نگارش کرده ام. این مقاله را به کجا بفرستم؟

پاسخ: شانس خودتان را در یکی از كم ترین جورنالهای گروه اول بیازمایید اگر به نتیجه نرسیدید به گروه دوم بروید. به احتمـا ل زیاد متن شما در یکی از جورنالهای گروه اول منتشر نمی شود، هرچند که یافته های مهمی را در پژوهش خودتان بدست آورده اید.

سوال هفتم:

فارغ التحصیل کارشناسی اافزایش میکروب شناسی هستم. جهت اخذ پذیرش در مقطع پی اچ دی در خارج از کشور لازم دارم که تعدادی مقاله در رزومه خودم داشته باشم که شانس پذیرشم را بالا ببرد. چه کنم؟

پاسخ: از نتایج پژوهش اوریجینال انتها نامـه کارشناسی اافزایش خودتان میزان اقل یک متن اوریجینال تولید و ساخت و به یکی از جورنالهای گروه دوم بفرستید. همزمان اقدام به نگارش یک یا دو مطلب مروری نیز در شاخه ای متمرکز از رشته تان که در آن رشته تسلط زیادتری دارید مرور منابع کاملتری انجام داده اید یا امکان اینکار برای مشا مقدور است، بفرمایید. دو مطلب مروری کوتاه از این مسیر تهیه و تولید بکنید و به دو جورنال از جورنالهای گروه دوم بفرستید. از بین جورنالهای گروه دوم احتمـا لا می بایست سعی بکنید آسانگیر ترین جورنال را انتخاب بکنید و زمان خود را معطل جورنالهای سخت گیر تر در جورنالهای گروه دوم نکنید.

سوال هشتم:

فارغ التحصیل یا دانشجوی سال چهارم کارشناسی ( لیسانس ) هستم. می خواهم یک مقاله انتشار کنم. چه کنم؟


پاسخ: شما می توانید در صورتی که قبلا در کارگاه های مقاله نویسی کمپانی کرده اید، مطلب روش ی کوتاه درموضوعی که به آن تسلط دارید نگارش بکنید . این مقاله کوتاه را به یکی از آسانگیر ترین جورنالهای گروه دوم ارسال نمایید. درصورتی که آشنایی باراهنمای نگارش مقالات ندارید از این کار پرهیز بکنید و خودتان را صرف تحقیق کتبروش تحقیق روش نگارش متن بکنید هرگاه توانایی نگارش یک مطلب کوتاه بصورت استاندارد را درخود یافتید به نحوی که در سطور قبل اشاره کردم اقدام بکنید . در این حالت هم هدف از نگارش مطلب توسط شما تنها این است که انگیزه ای برای پیشرفت های آتی علمی در شما پدید آمده باشد انتشار یک مقاله کوتاه روش ی باعث شده باشد که در این مسیر به پاره ای از توانایی ها و امکانات علمی خود به برای در زمینه نگارش علمی افزوده باشید تشویقی برای آینده شما باشد. حتی این متن شاید در ارتقا شانس شما در پذیرش در مقطع کارشناسی ابیشتر شدن در دانشگاه های خارج از کشور تاثیر گذار باشد.

پرسش نهم:

جهت افزایش شانس پذیرش مقاله در بهتریـن جورنال ممکن چه بایستی کرد؟

پاسخ: به تجربه من ثابت شده است که ضروری است به موارد زیر به احتمال زیاد توجه بکنید :


اولا اینکه مقاله خودتان را به یک نفر ازهمکاران بسپارید که از نظر متدلوژی و همچنین از نظر ساختار نگارشی مقالات آکآدم یک ارزیابی ارزیابی نماید و بازبینی ات ضروری را بر روی آن انجام دهید. مطالعه مطلب شما بوسیله همکارتان یا نقاد پیشرفته باعث می شود که نگارش مقاله شما به میزان قابل توجه ی تغییر نماید ساختار آکآدم یک بگیرد از غلط ات ساختاری که ممکن است با مشاهده آنها توسط سردبیر جورنال باعث مردود شدن مقاله شما شود جلو گیری نماید . (جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارزش نقد مقالات قبل از ارسال به جورنال اینجا را کلیک بکنید ).


دوما اینکه حتمـا متن خودتان را اگر بزبان انگلیسی تسلط ندارید به زبان فارسی نگارش بکنید . پس معادل انگلیسی کلمات تخصصی مربوط به ترمینولوژی رشته خودتان را در درون پرانتز در جلوی هر کلمه یا هر اصطلاح یاددداشت بکنید که مترجم ( مترجم فارسی به انگلیسی ) بتواند ب ترجمه متن، با کیفیت ترین مناسب ترین کلمات را انتخاب نماید . از مترجم بخواهید که از ترجمه تحت الفظی خودداری نماید معنای عبارت را ابتدا درک نماید و پس با استفاده از دامنه لغات خودش كار به نگارش آن عبارت به زبان انگلیسی بکند و صرفا کلمات را از فارسی به انگلیسی ترجمه نکند که درآن صورت حاصل کار خیلی وحشتناک می شود.


سوما اینکه چه مقاله شما را دارالترجمه رسمی ترجمه کرده باشد یا فرد فارسی زبان مدرک دکترای زبان انگلیسی ترجمه کرده باشد، و چه آنکه خودتان مطلب را از ابتدا بزبان انگلیسی نوشته باشید، حتمـا می بایست مطلب را به ویراستار انگلیسی الاصل بفرستید. مقالاتی که من و دوست ها م به ویراستار می فرستیم اکثرا ٌ دهها ایراد گرامری نقطه گذاری فرد د غلط کلمات از آن گرفته می شود گاهی عبارات نیز اصولا از نظر نگارش دوباره نویسی می شود. در این حالت متن به وضعیت بهتری تبدیل شده است. ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ویرایش انگلیسی مقالات بوسیله ویراستار Native American بر روی این عبارت کلیک بکنید ).


چهارم اینکه با توجه به فورمت جورنال، فایلهای ضمیمه ضروری را تولید و ساخت بکنید بخصوص در تولید و ساخت Cover Letter Title Page استاندارد توجه بکنید . اصلا اولین چیزی که سردبیر جورنال از مطلب شما بررسی می نماید همان کاور لتر شما است. Cover letter را خیلی کلاسیک نگارش بکنید طوری نباشد که سردبیر از تحقیق همان یک پاراگراف کاور لتر شما چنین برداشت نماید که با نویسنده ناشی سر وکار دارد. به احتمال زیاد از یک فرد باتجربه بخواهید که کاور لتر بهتر ی برای مطلب شما بنویسد. در نگار کاور لتر تایتل پیج، حتمـا توجه بکنید که تمام مورد هایی را که جورنال از شما خواسته است به آنها اشاره بکنید .

پنجم این که در نگارش ابستراکت مقاله بیشترین دقت وسواس را به خرج بدهید. اولین چیزی که سردبیر داوران مجلات نگاه می کنند، ابستراکت مقاله شما است ( اما بعد از عنوان مقاله ).

ششم انتها اینکه در انتخاب جورنال مناسب و هم سطح با مطلب تان مرتکب غلط نشوید. زیاد بیش از میزان ایده آل گرایانه به موضوع نگاه نکنید توقع نداشته باشید که اولین متن تان در بهتریـن جورنال انتشار شود. ولی سعی بکنید مطلب خودتان را با توجه به اطلاعات روش ی های همکاران افرادی که دراین زمینه تجربه دارند، به با کیفیت ترین جورنالی که ممکن است آن متن را پذیرش نماید بفرستید. از تجربه افرادی که قبلا دراین مسیر سنگلاخ بارها رانندگی کرده اتومبیل شان پنچر شده اتومبیل را کول خود کرده از جاده به سلامت قدیم اند استفاده بهینه بکنید.